Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

1. Usługodawcą i właścicielem serwisu jest Arkadiusz Ludwikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Ludwikowski Kancelaria Adwokacka, ul. Lelewela 21/2, 53-505 Wrocław, NIP 8971014227, REGON 930759073, zwanym dalej: „Usługodawcą”

2. Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie – wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną (zwane dalej: „Usługami”) poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.adw-ludwikowski.com.pl zwany dalej „Serwisem”.

3. Usługodawca świadczy również usługi w ramach stacjonarnej Kancelarii Adwokackiej, które to usługi nie są objęte niniejszym Regulaminem, i których świadczenie odbywa się na rzecz określonych osób w oparciu o odrębnie zawierane umowy cywilnoprawne.

4. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionym na stronie Serwisu Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§ 4
 1. Usługodawca jest uprawniony do:

  a) przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także

  b) przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis oraz w celach statystycznych.

 2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania, jak i żądania ich usunięcia. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

 4. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres arkadiusz@ludwikowski.com.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

 5. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 6. Usunięcie w/w danych Użytkownika oznacza bezpowrotnie ich usunięcie i tym samym zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

  a) adres ip,

  b) wywołany adres internetowy (URL),

  c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,

  d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

  e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.

 9. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 5
 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres arkadiusz@adw-ludwikowski.com.pl a także telefonicznie pod numerem 071 341 27 27 w godz. od 9:00 do 16:00 w dni robocze.

 2. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arkadiusz@adw-ludwikowski.com.pl.

 3. Dane adresowe Usługodawcy znajdują się także na stronie http://adw-ludwikowski.com.pl

§ 6
 1. Przedmiotem świadczenia są Usługi, które polegają na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości krótkiego, opisania swojego problemu prawnego i przesłaniu powyższego zagadnienia do Usługodawcy celem dokonania przez Usługodawcę wstępnej analizy sformułowanego przez Użytkownika problemu i udzielenia odpowiedzi czy w ocenie Usługodawcy na podstawie przedstawionych przez Użytkownika informacji zasadnym jest bądź to przedsięwzięcie przez Użytkownika kroków prawnych zmierzających do dochodzenia jego roszczeń bądź zmierzających do obrony przed roszczeniami skierowanymi w stosunku do Użytkownika bądź zaniechanie takich działań, zwane dalej „Usługami”. Celem świadczonych Usług jest ułatwienie Użytkownikowi uzyskania szybkiej wstępnej informacji dotyczącej opisanego przez Użytkownika problemu, bez wychodzenia z domu. Świadczenie powyższych Usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość a rezultat Usług jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

 2. Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie.

§ 7
 1. Aby skorzystać z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty w kwocie 123,00 zł brutto (100 zł plus VAT) a następnie wprowadzenia do elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.adw-ludwikowski.com.pl tekstu opisującego jego problem prawny i kliknięcia przycisku „wyślij”. Uiszczenie należności za Usługę jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i stanowi zawarcie umowy z Usługodawcą o świadczenie Usług. Wykonanie powyższych czynności przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie wykonywania umowy przez Usługodawcę i utratą prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy.

 2. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia.

 3. Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi dotyczącej opisanego przez Użytkownika zagadnienia w zakresie opisanym niniejszym Regulaminem, tj. czy w ocenie Usługodawcy na podstawie przedstawionych przez Użytkownika informacji zasadnym jest bądź to przedsięwzięcie przez Użytkownika kroków prawnych zmierzających do dochodzenia jego roszczeń bądź zmierzających do obrony przed roszczeniami skierowanymi w stosunku do Użytkownika bądź zaniechanie takich działań.

 4. Udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 3 nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od momentu otrzymania przez Usługodawcę zapytania Użytkownika.

 5. Możliwość przesłania wprowadzonego do formularza pytania aktualizuje się w chwili gdy płatność dokonana przez Użytkownika zostanie zarejestrowana w systemie.

§ 8
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony, niezbędny do wykonania umowy.

 2. Usługodawca może odmówić udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie jeżeli okaże się, że:

  a) na podstawie opisanego przez Użytkownika stanu faktycznego nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi przez Usługodawcę;

  b) stan faktyczny opisany przez Użytkownika wskazuje, że zagadnienie dotyczy dziedziny prawa, która nie znajduje się w obszarze, w którym Usługodawca świadczy pomoc prawną

  c) zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.

 3. Użytkownik i Usługodawca mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  a) cel sformułowania pytania lub sposób korzystania z Usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

  b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  e) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub przesłał bądź przesyła informacje nie związane z przedmiotem umowy,

  f) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  g) podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 4 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odnosi skutek w momencie dotarcia do adresata.

 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail Usługodawcy podany do kontaktu.

 8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów, chyba że strony postanowią inaczej.

 9. Usługodawca może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 9
 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

 2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach bez konieczności informowania i nich wcześniej w jakikolwiek sposób.

 3. Usługa może zostać opłacona:

  • za pomocą karty płatniczej,
  • za pomocą przelewu bankowego,
  • za pomocą przelewów natychmiastowych obsługiwanych przez dotPay.pl
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności przed wysłaniem stosownego pytania. Dokonanie płatności za Usługę warunkuje możliwość wysłania stosownego zapytania. Do czasu otrzymania płatności przez Usługodawcę, nie jest on zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z wykonaniem Usługi.

§ 10
 1. Wykonanie Usługi przez Usługodawcę następuje w formie elektronicznej poprzez udzielenie stosownej odpowiedzi na adres e-mail Użytkownika podany do kontaktu.

 2. Usługodawca zastrzega, że świadczone przez niego Usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie stanowią porady prawnej a jedynie wstępną analizę dokonaną przez prawnika sytuacji opisanej przez Użytkownika.

§ 11
 1. W przypadku ustalenia przez Usługodawcę na podstawie przesłanego przez Użytkownika stanu faktycznego, że w celu ustosunkowania się do sformułowanego zagadnienia konieczne jest zapoznanie się z dokumentami, Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi spotkanie w stacjonarnej Kancelarii Usługodawcy, w celu wykonania powyższego, a Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie takiej propozycji. Powyższe uznaje się za wykonanie Usługi.

 2. Usługodawca wskazuje, że warunki spotkania w stacjonarnej Kancelarii, w szczególności kwestia odpłatności i wyceny ewentualnych usług prawnych pozostają poza zakresem normowania niniejszego Regulaminu i zostaną ustalone bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkowników ani innych osób, podmiotów lub sygnatur akt spraw. Wszelkie dane osobowe Użytkowników albo innych osób, podmiotów i sygnatury akt będą usuwane z treści opisu stanu faktycznego przez Usługodawcę.

§ 12
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  a) odesłania zapytania w ramach świadczonych Usług wraz z prośbą o doprecyzowanie, uszczegółowienie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź sporządzenie opinii,

  b) odmowy udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy przedstawiony stan faktyczny nie spełnia podstawowych warunków, bądź gdy sytuacja wymaga pomocy stacjonarnej Kancelarii (m. in. zapoznanie się z aktami sprawy sądowej czy też administracyjnej, reprezentacja w sądzie i przed organami).

 3. Informacji, o których mowa powyżej Usługodawca udziela drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

 4. Termin wykonania Usługi biegnie od momentu doprecyzowania, uszczegółowienia okoliczności przez Użytkownika w odpowiedzi na prośbę Usługodawcy.

§ 13
 1. Dla prawidłowego przesłania zapytania do Usługodawcy wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. W przeciwnym razie korzystanie z formularza może być utrudnione lub niemożliwe.

 2. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 14
 1. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

 2. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

§ 15

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części znajdujący się na stronie serwisu a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Usługodawcy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 16
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 2. W innych przypadkach, nie objętych ust. 1,  Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  wiadomością e-mail, na adres arkadiusz@adw-ludwikowski.com.pl

  w formie pisemnej, na adres Usługodawcy.

 4. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 2. nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do umów:

  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 6. Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 17
 1. Usługodawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na 2 dni przed planowaną przerwą.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji przekazanych Użytkownikowi w wyniku realizacji Usług lub podjęcia określonych decyzji w oparciu o udzielone Użytkownikowi przez Usługodawcę informacje w ramach realizacji Usług.

§ 18
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres arkadiusz@adw-ludwikowski.com.pl

 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

 4. W ramach świadczonych Usług Usługodawca gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Usługa została przez Usługodawcę wykonana z przekroczeniem terminu, o którym mowa w Regulaminie. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy przekroczenie terminu spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem.

 5. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej należności w sytuacji gdy udzielona mu odpowiedź nie jest dla niego satysfakcjonująca.

§ 19
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

 2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:

  a) konsumentów,

  b) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

§ 20

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu www.adw-ludwikowski.com.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 21

Regulamin może ulec zmianie.

§ 22
 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 2. W przypadku opisanym w ust. 1, Usługodawca może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 23
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018